ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง, rollback, ผู้ดูแลระบบ
35

การแก้ไข