FANDOM


ตัวแปรต่างๆที่มีผลกระทบต่อการได้รับและสูญเสียพื้นที่

Loss Rate คืออัตราพื้นที่สูญหาย โดยอัตราพื้นที่สูญหายจะสูงขึ้นเมื่อมีปริมาณพื้นที่มาก พื้นที่สูญหาย หมายความว่า พื้นที่ส่วนนี้จะหายไปเลยจากระบบ คนที่มาตีเราก็ไม่ได้พื้นที่ส่วนนี้ไป โดยอัตราส่วนของ Loss Rate คือ

Acre > 10000 , loss rate = 4.35%
Acre > 7000 , loss rate = 3.35%
Acre > 5000 , loss rate = 2.85%
Acre > 2000 , loss rate = 2.35%
Acre < 2000 , loss rate = 0%

จำนวนพื้นที่ที่เราเสียนั้นจะมีตัวแปรสุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คือ 11-14 และหากผู้เล่นที่เราไปโจมตี มีคะแนนมากกว่าเรา เราจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 20%

เพื่อให้เข้าใจละเอียดขึ้น โปรดดูตัวอย่างด้านล่างครับ

ตัวอย่างการได้และเสียพื้นที่จากการโจมตีแบบต่างๆ

การได้และเสียพื้นที่จากการโจมตีแบบปกติ


ยกตัวอย่างให้เรามีพื้นที่ 2000 เอเคอร์

ถูกโจมตีจากคนที่มีคะแนนมากกว่าเรา

ปริมาณพื้นที่ที่เราเสียไปจะเท่ากับ
(loss rate x 2000) + [2000 / (สุ่มตัวเลขระหว่าง 11-14)]
(2.35% x 2000) + [143 <-> 182]
47 + [143 <-> 182]

แปลว่า เราจะเสียพื้นที่ 190 - 229 เอเคอร์ ในขณะที่คนที่มาโจมตีเราจะได้พื้นที่ไป 143 - 182 เอเคอร์

ถูกโจมตีจากคนที่มีคะแนนน้อยกว่าเรา

ปริมาณพื้นที่ที่เราเสียไปจะเท่ากับ
(loss rate x 2000) + [2000 / (สุ่มตัวเลขระหว่าง 11-14) x 1.2]
(2.35% x 2000) + [(143 <-> 182) x 1.2]
47 + [172 <-> 218]

แปลว่า เราจะเสียพื้นที่ 219 - 265 เอเคอร์ ในขณะที่คนที่มาโจมตีเราจะได้พื้นที่ไป 172 - 218 เอเคอร์


การได้และเสียพื้นที่จากการโจมตีที่มีสกิล Luck ใน Turn ที่จบการต่อสู้


ยกตัวอย่างให้เรามีพื้นที่ 2000 เอเคอร์

ถูกโจมตีจากคนที่มีคะแนนมากกว่าเรา

ปริมาณพื้นที่ที่เราเสียไปจะเท่ากับ
(loss rate x 2000) + [2000 / (สุ่มตัวเลขระหว่าง 11-14) x 1.45]
(2.35% x 2000) + [(143 <-> 182) x 1.45]
47 + [207 <-> 264]

แปลว่า เราจะเสียพื้นที่ 254 - 311 เอเคอร์ ในขณะที่คนที่มาโจมตีเราจะได้พื้นที่ไป 207 - 264 เอเคอร์

ถูกโจมตีจากคนที่มีคะแนนน้อยกว่าเรา

ปริมาณพื้นที่ที่เราเสียไปจะเท่ากับ
(loss rate x 2000) + [2000 / (สุ่มตัวเลขระหว่าง 11-14) x 1.45 x 1.2]
(2.35% x 2000) + [(143 <-> 182) x 1.74]
47 + [249 <-> 316]

แปลว่า เราจะเสียพื้นที่ 296 - 363 เอเคอร์ ในขณะที่คนที่มาโจมตีเราจะได้พื้นที่ไป 249 - 316 เอเคอร์


การได้และเสียพื้นที่จากการโจมตีที่มีสกิล Strong Luck ใน Turn ที่จบการต่อสู้


ยกตัวอย่างให้เรามีพื้นที่ 2000 เอเคอร์

ถูกโจมตีจากคนที่มีคะแนนมากกว่าเรา

ปริมาณพื้นที่ที่เราเสียไปจะเท่ากับ
(loss rate x 8000) + [8000 / (สุ่มตัวเลขระหว่าง 11-14) x 1.2]
(3.35% x 8000) + [(572 <-> 723) x 1.2]
268 + [686 <-> 868]

แปลว่า เราจะเสียพื้นที่ 954 - 1136 เอเคอร์ ในขณะที่คนที่มาโจมตีเราจะได้พื้นที่ไป 686 - 868 เอเคอร์

ถูกโจมตีจากคนที่มีคะแนนน้อยกว่าเรา

ปริมาณพื้นที่ที่เราเสียไปจะเท่ากับ
(loss rate x 8000) + [8000 / (สุ่มตัวเลขระหว่าง 11-14) x 1.2 x 1.2]
(3.35% x 8000) + [(572 <-> 723) x 1.44]
268 + [824 <-> 1041]

แปลว่า เราจะเสียพื้นที่ 1092 - 1309 เอเคอร์ ในขณะที่คนที่มาโจมตีเราจะได้พื้นที่ไป 824 - 1041 เอเคอร์


การได้และเสียพื้นที่จากการโจมตีที่มีสกิล Strong Luck และ Luck ใน Turn ที่จบการต่อสู้


ยกตัวอย่างให้เรามีพื้นที่ 2000 เอเคอร์

ถูกโจมตีจากคนที่มีคะแนนมากกว่าเรา

ปริมาณพื้นที่ที่เราเสียไปจะเท่ากับ
(loss rate x 8000) + [8000 / (สุ่มตัวเลขระหว่าง 11-14) x 1.45 x 1.2]
(3.35% x 8000) + [(572 <-> 723) x 1.74]
268 + [995 <-> 1258]

แปลว่า เราจะเสียพื้นที่ 1263 - 1526 เอเคอร์ ในขณะที่คนที่มาโจมตีเราจะได้พื้นที่ไป 995 - 1258 เอเคอร์

ถูกโจมตีจากคนที่มีคะแนนน้อยกว่าเรา

ปริมาณพื้นที่ที่เราเสียไปจะเท่ากับ
(loss rate x 8000) + [8000 / (สุ่มตัวเลขระหว่าง 11-14) x 1.45 x 1.2 x 1.2]
(3.35% x 8000) + [(572 <-> 723) x 2.088]
268 + [1194 <-> 1510]

แปลว่า เราจะเสียพื้นที่ 1462 - 1778 เอเคอร์ ในขณะที่คนที่มาโจมตีเราจะได้พื้นที่ไป 1194 - 1510 เอเคอร์

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.